Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457177149ISBN-10 1457177145
Print: 
ISBN-10 8324612483ISBN-13 9788324612482
Author(s): William R. Stanek
Publisher: Helion
Pages: 904
Description

<div align="center"><h4><b> Ujarzmij moc drzemišcš w systemie Windows Vista! </b></h4></div> <ul><li> Jak zarzšdza? systemem i optymalnie go konfigurowa?? </li><li> Jak przetwarza? media cyfrowe? </li><li> Jak efektywniej przeszukiwa? zasoby komputera i nimi zarzšdza?? </li></ul><p> Windows Vista jest pierwszš wersjš systemu Windows, której funkcjonalno?? zmienia si? w zale?no?ci od komputera, a modu?owa budowa i uniezale?nienie od siebie poszczególnych sk?adników pozwalajš bardzo ?atwo dodawa? funkcje lub po prostu wy?šcza? poszczególne mechanizmy. Vista wprowadza wiele nowych mo?liwo?ci i praktycznych u?atwie?, takich jak przejrzysty i wygodny interfejs u?ytkownika, sprawna nawigacja, nowocze?niejsze zabezpieczenia, a dla osób obdarzonych wra?liwo?ciš estetycznš -- efektowne nowo?ci wizualne. </p><p> "Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny" to nie jest zwyk?y podr?cznik. Dlaczego? Poniewa? jest to ksiš?ka przydatna na ka?dym poziomie zaawansowania. Przyda si? wszystkim tym, którzy ju? wcze?niej zetkn?li si? z tym systemem, a teraz chcš zaktualizowa? swojš wiedz?, pomo?e poczštkujšcym, a tak?e administratorom i pracownikom dzia?ów informatycznych. Przewodnik zawiera bowiem wszystko, co jest potrzebne, aby dopasowa? system operacyjny do indywidualnych potrzeb. Dzi?ki niemu dowiesz si?, jak zarzšdza? systemem i konserwowa? go, jak tworzy? biblioteki multimediów czy konfigurowa? urzšdzenia sprz?towe; poznasz te? wiele tajemnic, przydatnych trików i sztuczek do natychmiastowego wykorzystania, niezale?nie od u?ywanej edycji systemu. </p><ul><li> Konfiguracja systemu, sprz?tu i akcesoriów komputera </li><li> Praca z danymi i mediami cyfrowymi </li><li> Tworzenie biblioteki multimediów </li><li> Zabezpieczanie i udost?pnianie danych </li><li> Kompresowanie dysku </li><li> Korzystanie z Centrum sieci i udost?pniania </li><li> Ochrona komputera za pomocš Windows Defender i Zapory Windows </li><li> Korzystanie z zasad grupy w systemie Windows Vista </li><li> Konfigurowanie ustawie? proxy dla po?šcze? mobilnych </li><li> Skróty klawiaturowe </li><li> Zarzšdzanie repozytorium informacji BCD </li></ul>