Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457176647ISBN-10 1457176645
Print: 
ISBN-10 8324614974ISBN-13 9788324614974
Author(s): Robert Love
Publisher: Helion
Pages: 400
Description

Wykorzystaj moc Linuksa i twórz funkcjonalne oprogramowanie systemowe!<ul><li>Jak zarz?dza? plikowymi operacjami wej?cia i wyj?cia?</li><li>Jak zablokowa? fragmenty przestrzeni adresowej?</li><li>Jak sterowa? dzia?aniem interfejsu odpytywania zdarze??</li></ul><p>Dzisiaj systemu Linux nie musimy ju? nikomu przedstawia?, dzi?ki swojej funkcjonalno?ci i uniwersalno?ci sta? si? niezwykle popularny i szeroko wykorzystywany. Dzia?a wsz?dzie ? poczynaj?c od najmniejszych telefonów komórkowych, a na pot??nych superkomputerach ko?cz?c. Z Linuksa korzystaj? agencje wywiadowcze i wojsko, jego niezawodno?? doceni?y równie? banki i instytucje finansowe. Oprogramowanie z przestrzeni u?ytkownika w systemie Linux mo?e by? uruchamiane na wszystkich platformach, na których poprawnie dzia?a kod j?dra.</p><p>Czytaj?c ksi??k? "Linux. Programowanie systemowe", dowiesz si?, jak utworzy? oprogramowanie, które jest niskopoziomowym kodem, komunikuj?cym si? bezpo?rednio z j?drem oraz g?ównymi bibliotekami systemowymi. Opisany zosta? tu sposób dzia?ania standardowych i zaawansowanych interfejsów zdefiniowanych w Linuksie. Po lekturze napiszesz inteligentniejszy i szybszy kod, który dzia?a we wszystkich dystrybucjach Linuksa oraz na wszystkich rodzajach sprz?tu. Nauczysz si? budowa? poprawne oprogramowanie i maksymalnie je wykorzystywa?.</p><ul><li>Programowanie systemowe</li><li>Biblioteka j?zyka C</li><li>Kompilator j?zyka C</li><li>Interfejs odpytywania zdarze?</li><li>Zarz?dzanie procesami i pami?ci?</li><li>U?ytkownicy i grupy</li><li>Ograniczenia zasobów systemowych</li><li>Zarz?dzanie plikami i katalogami</li><li>Identyfikatory sygna?ów</li><li>Struktury danych reprezentuj?ce czas</li><li>Konwersje czasu</li></ul><div align="center"><h4><b> Poznaj i ujarzmij pot?g? Linuksa! </b></h4></div>