Back to skip links
close message banner

Get an extra $5 off $75+ orders! Use coupon code: 5OFF75FALLDetails

Additional product details

eText: 
ISBN-10 1457176696ISBN-13 9781457176692
Print: 
ISBN-10 8324615288ISBN-13 9788324615285
Author(s): Michele E. Davis; Jon A. Phillips
Publisher: Helion
Pages: 424
Description

<div align="center"><h4><b>Poznaj mo?liwo?ci nowoczesnych technologii i twórz dynamiczne serwisy internetowe</b></h4></div> <ul><li>Jak sprawdzi? poprawno?? danych i obs?ugiwa? b??dy?</li><li>Jak zapisywa? nazwy u?ytkowników i has?a w bazie danych?</li><li>Jak tworzy? zapytania do bazy danych za pomoc? funkcji PHP?</li></ul><p>PHP i MySQL to ju? standardowe technologie do tworzenia dynamicznych stron internetowych wykorzystuj?cych bazy danych. Istotne jest, ?e zapewniaj? one nie tylko interaktywno??, ale równie? wysoki stopie? bezpiecze?stwa witryn WWW. Ich ogromne mo?liwo?ci powoduj?, ?e wykorzystywane s? do tworzenia zarówno prostych aplikacji, jak i skomplikowanych stron internetowych, zaopatrzonych w rozbudowane systemy autoryzacji, na przyk?ad ró?nego rodzaju sklepy internetowe. Po??czenie PHP i MySQL stanowi wi?c niezast?pione narz?dzie do tworzenia dynamicznych witryn, spe?niaj?cych wymagania zarówno administratorów, jak i u?ytkowników.</p><p>Ksi??ka "PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II" przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwisów WWW z wykorzystaniem baz danych. W podr?czniku na przyk?adach przedstawiono m.in. sposoby pracy z baz? danych MySQL, serwerem WWW Apache czy j?zykiem PHP i XHTML. Czytaj?c t? ksi??k?, nauczysz si? przeprowadza? operacje na danych, zarz?dza? sesjami i tabelami oraz tworzy? zapytania. "Learning PHP &My SQL" stanowi niezb?dny podr?cznik zarówno dla pocz?tkuj?cych Czytelników, jak i programistów, którzy mieli wcze?niej do czynienia z j?zykiem HTML, a teraz chc? tworzy? dynamiczne i bezpieczne strony internetowe.</p><ul><li>Tre?? generowana dynamicznie i Internet</li><li>Podejmowanie decyzji w PHP</li><li>Funkcje i tablice</li><li>Pobieranie danych z kilku tabel</li><li>Praca z baz? danych MySQL</li><li>Operatory logiczne</li><li>Wspó?praca PHP i MySQL</li><li>Formularze sieciowe</li><li>XHTML</li><li>Pliki cookie, sesje i kontrola dost?pu</li><li>Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP</li></ul><div align="center"><h4><b>Oto ca?a, aktualna wiedza, której potrzebujesz, aby tworzy? interaktywne strony WWW.</b></h4></div>

Three Ways to Study
with eTextbooks!

  • Read online from your computer or mobile device.
  • Read offline on select browsers and devices when the internet won't be available.
  • Print pages to fit your needs.

CourseSmart eTextbooks let you study the best way – your way.