Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457176449ISBN-10 1457176440
Print: 
ISBN-10 8324615490ISBN-13 9788324615490
Author(s): Rich Bowen; Ken Coar
Publisher: Helion
Pages: 328
Description

<p>Czy wiesz, jaki serwer HTTP jest najpopularniejszy w sieci? W?a?nie tak, jest to Apache! W lipcu 2008 roku jego udzia? w rynku wynosi? blisko 50% (wed?ug Netcraft). Historia tego serwera si?ga roku 1995, kiedy ukaza?a si? jego pierwsza oficjalna wersja, oznaczona numerem 0.6.2. Cechy, które zadecydowa?y o sukcesie tego rozwi?zania, to bezpiecze?stwo, skalowalno??, wielow?tkowo?? i obs?uga ró?norodnych j?zyków skryptowych. </p><p>Dzi?ki ksi??ce "Apache. Receptury" zapoznasz si? z gotowymi przepisami na rozwi?zanie ciekawych, specyficznych oraz intryguj?cych problemów. Nauczysz si? instalowa? serwer z ró?nych ?róde? oraz na ró?nych platformach. Dowiesz si?, w jaki sposób zwi?kszy? jego bezpiecze?stwo, jak uruchomi? serwery wirtualne oraz poprawi? wydajno?? Apache. Autorzy ksi??ki poka?? Ci, jak uruchomi? obs?ug? j?zyków skryptowych, tak aby serwowane strony sta?y si? dynamiczne. Ca?a wiedza zostanie przedstawiona w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwi?zanie - analiza.</p><ul><li>Sposoby instalacji serwera Apache</li><li>Dodawanie funkcjonalno?ci dzi?ki modu?om</li><li>Mo?liwo?ci rejestracji zdarze?</li><li>Konfiguracja serwerów wirtualnych</li><li>Wykorzystanie aliasów, przekierowa? oraz przepisa? (mod_rewrite)</li><li>Zarz?dzanie dost?pem do serwowanych zasobów</li><li>Bezpiecze?stwo serwera Apache</li><li>Wykorzystanie szyfrowanej transmisji - protokó? SSL</li><li>Zapewnienie wydajno?ci</li><li>Wykorzystanie j?zyków skryptowych</li></ul><div align="center"><h4><b>Oto ksi??ka z najlepszymi przepisami na Apache!</div></h4></b>