Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-10 1457177498ISBN-13 9781457177491
Print: 
ISBN-10 8324616160ISBN-13 9788324616169
Author(s): Chuck Toporek
Publisher: Helion
Pages: 272
Description

<ul><li>Jak wykorzysta? narz?dzia dost?pne w MacOS X?</li><li>Co nowego znajdziesz w najnowszej wersji Leopard?</li><li>Jak zapewni? bezpiecze?stwo w MacOS X? </li></ul><p>Windows jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na ?wiecie. Pytanie brzmi, czy najlepszym? A mo?e najlepszy jest Linux, a mo?e jednak MacOS X? Na to pytanie nie ma, nie by?o i nie b?dzie jednej odpowiedzi. Wszystkie te systemy majš zarówno swoich fanatycznych zwolenników, jak i zaciek?ych przeciwników. Jedno jest pewne, to w?a?nie MacOS X jest ?ród?em wszystkich innowacyjnych rozwišza? w interfejsie u?ytkownika. To w?a?nie on s?ynie ze swojej intuicyjno?ci, stabilno?ci i wydajno?ci. To w?a?nie MacOS X jest uznawany za najlepszy system dla grafików, projektantów i artystów. To w?a?nie on stanowi jedno z najlepszych alternatywnych rozwišza? dla domu i biura. Tym faktom nie mo?na zaprzeczy?!</p><p>Je?eli znasz ju? ten system operacyjny, ta ksiš?ka b?dzie dla Ciebie ?wietnym leksykonem, pomagajšcym uporzšdkowa? wiedz? na temat MacOS X. Zyskasz mo?liwo?? zapoznania si? z funkcjami dost?pnymi w najnowszej wersji tego systemu, noszšcej nazw? Leopard. Je?eli za? chcesz dopiero pozna? ten system, nie mog?e? lepiej trafi?. Dzi?ki temu podr?cznikowi szybko zapoznasz si? z filozofiš systemu, zasadš dzia?ania jego interfejsu oraz jego mo?liwo?ciami. Ksiš?ka "MacOS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy" przedstawia obowišzujšce zasady bezpiecze?stwa, sposób konfiguracji systemu oraz dost?pne w nim narz?dzia. Sprawi ona, ?e zechcesz usiš?? do klawiatury i wykorzysta? mo?liwo?ci drzemišce w MacOS X Leopard!</p><ul><li>Nowo?ci w systemie MacOS X Leopard</li><li>Bezpiecze?stwo w systemie MacOS X</li><li>Wykorzystanie interfejsu u?ytkownika</li><li>Narz?dzia Finder, Exposé, Washboard</li><li>Konfiguracja sieci bezprzewodowej</li><li>Zarzšdzanie czcionkami</li><li>Dostosowywanie dzia?ania systemu</li><li>Wykorzystanie mo?liwo?ci BootCamp</li><li>Sposoby aktualizacji oprogramowania</li><li>Rozwišzywanie problemów w systemie MacOS X</li><li>Drukarki i drukowanie</li></ul><div align="center"><h4><b>Zmie? system operacyjny na lepszy!</b></h4></div>