Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-10 1457176793ISBN-13 9781457176791
Print: 
ISBN-10 8324617248ISBN-13 9788324617241
Author(s): Brad Ediger
Publisher: Helion
Pages: 336
Description

<div align="center"><h4><b>Twórz zaawansowane projekty w Rails!</div></h4></b><ul><li>Jak zadba? o bezpiecze?stwo?</li><li>Jak zapewni? wydajno?? Twojej aplikacji?</li><li>Jak stworzy? i utrzyma? du?y projekt w Rails?</li></ul><p>Ruby on Rails przebojem wdar? si? na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony w architekturze MVC z wykorzystaniem popularnego j?zyka Ruby, zosta? entuzjastycznie przyj?ty przez spo?eczno?? programistów. G?ówne za?o?enia autora tego projektu, Davida Heinemeiera Hanssona, to szybko??, ?atwo?? i przyjemno?? tworzenia kodu. Ruby on Rails jest dojrza?ym rozwišzaniem, wykorzystywanym przez wiele firm w aplikacjach internetowych, tworzonych pod kštem ich specyficznych potrzeb. Liczba aplikacji, które powsta?y z wykorzystaniem tego szkieletu, ?wiadczy o jego wysokiej jako?ci oraz niewštpliwie ma wp?yw na wzrost popularno?ci samego j?zyka Ruby.</p><p>"Rails. Zaawansowane programowanie" porusza te tematy, które Wy, programi?ci, lubicie najbardziej! Dzi?ki tej ksiš?ce dowiesz si?, w jaki sposób wykorzysta? gotowe wtyczki oraz jak stworzy? nowe. Nauczysz si? stosowa? zaawansowane funkcje bazy danych oraz pod?šcza? si? jednocze?nie do wielu baz. Po lekturze tego podr?cznika bez problemu zapewnisz swojej aplikacji najwy?szy poziom bezpiecze?stwa, optymalnš wydajno?? i skalowalno??. Autor wskazuje tutaj równie? niezwykle interesujšce kwestie, dotyczšce projektowania du?ych aplikacji, wykorzystania systemów kontroli wersji oraz utrzymywania w?a?ciwej struktury projektu.</p><ul><li>Przypomnienie i omówienie podstawowych elementów Ruby i Rails</li><li>Stosowanie ActiveSupport oraz RailTies</li><li>Zastosowanie i projektowanie wtyczek</li><li>Zaawansowane wykorzystanie baz danych</li><li>Uwierzytelnianie za pomocš LDAP</li><li>Bezpieczne szyfrowanie hase?</li><li>Bezpieczne przetwarzanie formularzy i danych u?ytkownika </li><li>Zapewnienie wydajno?ci</li><li>Skalowanie architektury</li><li>Wykorzystywanie us?ug Web</li><li>Tworzenie wieloj?zycznych aplikacji</li><li>Zarzšdzanie du?ymi projektami</li><li>U?ywanie systemów kontroli wersji</li></ul><div align="center"><h4><b>Poznaj wszystkie funkcje Ruby on Rails!</div></h4></b>