Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457177248ISBN-10 1457177242
Print: 
ISBN-10 8324618279ISBN-13 9788324618279
Author(s): Joseph Albahari; Ben Albahari
Publisher: Helion
Pages: 280
Description

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.<ul><li>Co nowego w C# 3.0?<li>Jak skróci? i usprawni? swój kod?<li>Do czego s?u?y mechanizm LINQ?</ul><p>C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy metody. Analiza struktury kodu umo?liwia tworzenie wysoce uniwersalnych mechanizmów operuj?cych na strukturze kodu nieznanej w czasie kompilacji. Wiedza programisty jest kluczem do wykorzystania wszystkich jego mo?liwo?ci. Leksykon stanowi bogate kompendium nowych rozwi?za? dost?pnych w C# 3.0 oraz ich implementacji. Opisane zagadnienia, dotycz?ce mechanizmu LINQ (Language Integrated Query), pozwalaj? na pozyskanie praktycznej wiedzy niezb?dnej we wspó?czesnym programowaniu. Ksi??ka C# 3.0 Leksykon kieszonkowy. Wydanie II, poruszaj?ca w sposób przejrzysty i rzeczowy ca?o?? poj?ciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealn? pozycj? dla wszystkich programistów, którym nieobca jest Java, C++ lub poprzednie wersje C#.</p>Do najwa?niejszych cech wyró?niaj?cych j?zyk C# w wydaniu 3.0 zaliczamy:<ul><li>wyra?enia lambda,<li>metody rozszerzaj?ce,<li>niejawne typowanie zmiennych lokalnych,<li>sk?adni? ujmowania zapyta? w kodzie,<li>typy anonimowe,<li>niejawne typowanie tablic,<li>inicjalizatory obiektów,<li>w?a?ciwo?ci automatyczne,<li>metody cz??ciowe, <li>drzewa wyra?e?.</ul><p>Nie tra? czasu na szukanie informacji! Programuj wydajnie i efektywnie z kieszonkowym leksykonem!</p>