Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-10 1457176947ISBN-13 9781457176944
Print: 
ISBN-10 8324618937ISBN-13 9788324618934
Author(s): Jonathan Hassell
Publisher: Helion
Pages: 432
Description

<div align="center"><h4><b>Poznaj Windows Server 2008! Wykorzystaj najnowsze i zaawansowane funkcje tego systemu!</b></h4></div> <ul><li>Jak zainstalowa? Windows Server 2008 na wielu komputerach?</li><li>Jak skonfigurowa? us?ugi serwera plików?</li><li>Jak stosowa? zasady grup na powolnych ??czach sieciowych?</li></ul><p>Windows Server 2008 to system operacyjny nowej generacji. Pozwala on administratorom zmaksymalizowa? kontrol? nad infrastruktur?. Dzi?ki wprowadzonym zmianom (w stosunku do wersji Windows Server 2003) zapewnia wyj?tkow? dost?pno?? oraz du?e mo?liwo?ci zarz?dzania. System ten zosta? zaprojektowany jako najbardziej produktywna platforma dla zwi?kszaj?cych wydajno?? aplikacji i us?ug sieci Web. Nowa wersja wyposa?ona jest w zaawansowane funkcje zabezpiecze?, zdalny dost?p do aplikacji, mo?liwo?? centralnego zarz?dzania rolami serwera, mo?liwo?? monitorowania wydajno?ci i niezawodno?ci oraz wiele innych ciekawych narz?dzi.</p><p>Ksi??ka "Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny" proponuje Ci tylko to, co niezb?dne, aby? móg? dok?adnie zapozna? si? z aktualn? wersj? systemu oraz zdoby? praktyczne umiej?tno?ci. Podr?cznik ten zawiera procedury wykonywania podstawowych zada? administracyjnych oraz omówienia obszernych tematów, takich jak replikacja Active Directory, ochrona dost?pu do sieci czy klastry serwerów. Korzystaj?c z tej ksi??ki, poznasz nie tylko narz?dzia GUI, ale równie? narz?dzia wiersza polece?, które stanowi? znakomite uzupe?nienie zarz?dzania opartego na interfejsie graficznym. Pos?ugiwanie si? nimi pozwala na szybsz? prac? i jest koniecznym wst?pem do automatyzowania pracy przy u?yciu skryptów.</p><ul><li>Instalowanie systemu</li><li>Us?ugi serwera plików</li><li>Narz?dzia wiersza polece?</li><li>System DNS</li><li>Active Directory</li><li>Replikacja katalogu</li><li>Zasady grup i IntelliMirror</li><li>Zabezpieczenia i aktualizacje systemu Windows</li><li>Internetowe us?ugi informacyjne -- wersja 7</li><li>Windows Server 2008 Server Core</li><li>Us?ugi terminalowe</li><li>Protokó? DHCP i funkcja -- ochrona dost?pu do sieci</li><li>Klastry serwerów</li><li>PowerShell</li><li>?Typer- V</li></ul><div align="center"><h4><b>Tylko to, co musisz wiedzie?, aby sprawnie korzysta? z systemu Windows Server 2008!</b></h4></div>