Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457177293ISBN-10 1457177293
Print: 
ISBN-10 8324619984ISBN-13 9788324619986
Author(s): Douglas Crockford
Publisher: Helion
Pages: 160
Description

<div align="center"><h4><bJavaScript -- mocne strony<br>Poznaj doskona?? u?yteczno?? j?zyka JavaScript!</div></h4></b><ul><li>Jak efektywnie wykorzysta? najlepsze funkcje JavaScript?</li><li>Jak pisa? programy, aby ustrzec si? b??dów?</li><li>Jak zdefiniowa? podzbiór j?zyka i tworzy? idealne aplikacje?</li></ul><p>Warto pozna? j?zyk JavaScript, poniewa? stanowi on jedno z wa?niejszych narz?dzi w informatyce -- dzi?ki temu, ?e jest jednocze?nie podstawowym i domy?lnym j?zykiem przegl?darek internetowych oraz j?zykiem programowania. JavaScript pozwala na tworzenie wydajnego kodu bibliotek obiektowych czy aplikacji opartych na technice AJAX. Jego skrypty s?u?? najcz??ciej do zapewniania interaktywno?ci, sprawdzania poprawno?ci formularzy oraz budowania elementów nawigacyjnych. Do?? ?atwa sk?adnia sprawia, ?e pisanie pe?noprawnych i wydajnych aplikacji w tym j?zyku nie jest trudne nawet dla pocz?tkuj?cych programistów. </p><p>Ksi??ka "JavaScript -- mocne strony" to wyj?tkowy podr?cznik do nauki tego popularnego, dynamicznego j?zyka programowania. Dowiesz si? z niej, jak efektywnie wykorzysta? wszystkie jego mocne strony (m.in. funkcje, dynamiczne obiekty, litera?y obiektowe) oraz jak unika? pu?apek. Poznasz elementy sk?adowe j?zyka oraz sposoby ich ??czenia, zrozumiesz, na czym polega dziedziczenie prototypowe, w jaki sposób brak kontroli typów ma pozytywny wp?yw na pisanie aplikacji oraz dlaczego stosowanie zmiennych globalnych jako podstawowego modelu programowania nie jest dobrym pomys?em. Znaj?c wszelkie ograniczenia j?zyka JavaScript, b?dziesz móg? profesjonalnie wykorzysta? jego najlepsze cz??ci.</p><ul><li>Gramatyka j?zyka JavaScript</li><li>Obiekty i funkcje</li><li>Rekurencja</li><li>?Kaskadowe ??czenie wywo?a?</li><li>Litera?y obiektowe</li><li>Dziedziczenie -- pseudoklasyczne, prototypowe, funkcyjne</li><li>Tablice</li><li>Wyra??enia regularne</li><li>Klasa znaków i kwantyfikator wyra?enia regularnego</li></ul><div align="center"><h4><b>Nie tra? czasu -- si?gaj tylko po to, co najlepsze w j?zyku JavaScript! </div></h4></b>