Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457176548ISBN-10 1457176548
Print: 
ISBN-10 8324638873ISBN-13 9788324638871
Author(s): Alex MacCaw
Publisher: Helion
Pages: 264
Description

<div align="center"><h4><b>Poznaj potencja? j?zyka JavaScript!</b></h4></div><p>J?zyk <b>JavaScript</b> od zawsze jest obecny w przegl?darkach internetowych. W swojej historii miewa? okresy lepsze i gorsze - czasem bywa? wr?cz znienawidzony przez u?ytkowników. Te czasy jednak min??y! Obecnie jego mo?liwo?ci s? wr?cz osza?amiaj?ce. Ci??ko wyobrazi? sobie wspó?czesn? popularn? aplikacj? internetow?, która nie korzysta?aby z jego dobrodziejstw. W najnowszej ods?onie HTML5 jego potencja? jest jeszcze wi?kszy!</p><p>Sprawd? sam, jak wykorzysta? JavaScript do stworzenia aplikacji, która zaskoczy u?ytkowników. Budowanie w tym j?zyku du?ych internetowych aplikacji, które zaoferuj? u?ytkownikom funkcje obecne dot?d wy??cznie w aplikacjach biurkowych, wymaga utrzymywania stanu aplikacji po stronie klienta - a to nie jest ?atwe zadanie. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz szczegó?owy opis czynno?ci, jakie trzeba wykona?, aby zaimplementowa? nowoczesn? aplikacj?, a potem opanujesz skuteczne metody korzystania z mechanizmu WebSockets, operowania na plikach oraz modelowania danych. Ponadto zg??bisz niuanse nowego API oraz dowiesz si?, jakie s? najlepsze techniki debugowania i analizowania wydajno?ci Twojej aplikacji. Ta ksi??ka to d?ugo oczekiwana pozycja, w ca?o?ci po?wi?cona zaawansowanemu wykorzystaniu j?zyka JavaScript! </p><p>Z t? ksi??k? b?yskawicznie opanujesz:</p><ul><li>korzystanie z wzorca MVC</li><li>obs?ug? zdarze?</li><li>modelowanie danych</li><li>zarz?dzanie zale?no?ciami</li><li>wykorzystywanie zewn?trznych bibliotek</li><li>techniki debugowania i optymalizowania Twojego oprogramowania</li><li>najlepsze funkcje JavaScriptu!</li></ul><div align="center"><h4><b>Twórz nowoczesne aplikacje przy u?yciu najlepszych dost?pnych narz?dzi!</b></h4></div>