Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457177040ISBN-10 1457177048
Print: 
ISBN-10 8324651470ISBN-13 9788324651474
Author(s): Jonathan Zdziarski
Publisher: Helion
Pages: 320
Description

<div align="center"><h4><b>Twoja lektura obowi?zkowa!</b></h4></div><p><b>iOS</b> to obecnie jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych, wykorzystywany w urz?dzeniach firmy <b>Apple</b>. Jednak dzi?ki tej popularno?ci jest on te? ?akomym k?skiem dla hakerów. Uzyskanie dost?pu do danych przechowywanych w telefonie mo?e mie? katastrofalne skutki. Dlatego je?eli tworzysz aplikacje na platform? iOS, ta ksi??ka jest dla Ciebie pozycj? obowi?zkow?. </p><p>Jak obroni? si? przed atakiem? Wszystkie niezb?dne informacje znajdziesz w tym wyj?tkowym podr?czniku. W trakcie lektury dowiesz si?, jak dzia?aj? hakerzy, jak wyszukuj? s?abe punkty aplikacji oraz jak modyfikuj? jej kod. Ponadto nauczysz si? utrudnia? ?ledzenie kodu Twojej aplikacji oraz bezpiecznie usuwa? pliki (tak, aby nie by?o mo?liwe ich odtworzenie). W?ród poruszanych tematów znajdziesz równie? te zwi?zane z transmisj? danych: wykorzystanie protoko?u SSL to nie wszystko, musisz zadba? tak?e o to, ?eby nie by?o mo?liwe przej?cie sesji SSL. We? ksi??k? do r?ki i obro? si? przed atakiem!</p><p><b>Dzi?ki tej ksi??ce:</b></p><ul><li>zrozumiesz, jak dzia?aj? hakerzy</li><li>zabezpieczysz swoj? aplikacj? przez nieuprawnionymi zmianami</li><li>ochronisz swoje bezpieczne po??czenia</li><li>bezpowrotnie usuniesz niepotrzebne pliki</li><li>zagwarantujesz bezpiecze?stwo danych u?ytkownikom Twojej aplikacji</li></ul><div align="center"><h4><b>Zadbaj o bezpiecze?stwo danych u?ytkowników Twojej aplikacji!</b></h4></div>