Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-10 1457177390ISBN-13 9781457177392
Print: 
ISBN-10 8324610499ISBN-13 9788324610495
Author(s): Rob Orsini
Publisher: Helion
Pages: 512
Description

<div align="center"><h4><b> Zbiór gotowych rozwišza? dla twórców aplikacji internetowych </b></h4></div> <ul><li> Instalacja i uruchomienie ?rodowiska Rails </li><li> Przetwarzanie grafiki </li><li> Korzystanie z technologii AJAX </li></ul><p> Dynamiczny rozwój sieci sprawia, ?e tradycyjne programy sš stopniowo wypierane przez aplikacje sieciowe dost?pne z poziomu przeglšdarki internetowej -- wygodne, niezale?ne od systemu operacyjnego i ?atwe w aktualizowaniu. Nadal jednak kluczowe znaczenie ma szybko?? ich przygotowywania i modyfikowania. Dzi?ki zbiorom bibliotek zwanym "frameworks" proces tworzenia takich produktów znacznie si? skróci? -- umo?liwia to programistom skoncentrowanie si? na faktycznej funkcjonalno?ci tworzonego narz?dzia, poniewa? biblioteki te przejmujš wiele typowych i wspólnych dla wszystkich aplikacji zada?. W?ród dost?pnych w sieci narz?dzi tego typu coraz wi?kszš popularno?? zyskuje Ruby on Rails, powoli stajšcy si? "ikonš" nurtu Web 2.0. Tworzone za jego pomocš systemy sš zwarte i ?atwe do skalowania, a ich kod ?ród?owy jest przejrzysty i czytelny. </p><p> "Rails. Receptury" to zestaw porad i rozwišza? problemów, przed którymi stajš programi?ci stosujšcy ten zbiór bibliotek w swojej pracy. Omówione tu zagadnienia przydadzš si? zarówno poczštkujšcym, jak i do?wiadczonym twórcom aplikacji sieciowych. Przeczytasz tu o instalowaniu, konfigurowaniu i uruchamianiu ?rodowiska Rails, po?šczeniach z bazami danych za pomocš ActiveRecord, generowaniu kodu HTML, zabezpieczaniu programów i tworzeniu kontrolerów odpowiadajšcych za funkcjonalno?? systemu. Dowiesz si?, jak wdra?a? aplikacje Rails i korzysta? w nich z mo?liwo?ci oferowanych przez mechanizmy AJAX. </p><ul><li> Instalacja i uruchomienie ?rodowiska </li><li> Komunikacja z bazami danych </li><li> Wy?wietlanie danych w przeglšdarce </li><li> Wykorzystywanie szablonów RHTML </li><li> Generowanie kodu XML i RSS </li><li> Przetwarzanie danych z formularzy </li><li> Personalizacja narz?dzi </li><li> Korzystanie z JavaScript i AJAX </li><li> Zabezpieczanie aplikacji Rails </li><li> Optymalizacja aplikacji </li><li> Wdra?anie i utrzymywanie systemów na serwerach </li><li> Przetwarzanie obrazów </li></ul><div align="center"><h4><b> Skorzystaj ze sprawdzonych receptur i do?šcz do twórców Web 2.0! </b></h4></div>