Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-10 1457176599ISBN-13 9781457176593
Print: 
ISBN-10 832461110XISBN-13 9788324611102
Author(s): Steven Douglas Olson
Publisher: Helion
Pages: 232
Description

<div align="center"><h4><b> Twoje aplikacje jeszcze bardziej interaktywne! </b></h4></div> <ul><li> Jak integrowa? funkcje Ajaksa z aplikacjami JSP? </li><li> Jak korzysta? z dost?pnych bibliotek znaczników i tworzy? w?asne? </li><li> Jak ?šczy? techniki Ajax i Struts? </li></ul><p> Technologia Ajax oparta na kodzie Java gwarantuje uzyskanie prawdziwej interaktywno?ci witryny internetowej, wysoce komfortowej zarówno dla u?ytkownika, jak i jej administratora. Wielo?? zestawów narz?dziowych i technik umo?liwia maksymalne uproszczenie i przyspieszenie pracy webmastera. Zaimplementowanie Ajaksa w aplikacjach pisanych w j?zyku Java pozwala na uzyskanie niemal wszystkich efektów potrzebnych do sprawnego funkcjonowania dynamicznej strony WWW bez konieczno?ci wykorzystywania innych technologii. </p><p> Ksiš?ka "Ajax on Java" to wprowadzenie do technologii Ajax, które pokazuje, jak wzbogaca? o funkcje ajaksowe aplikacje oparte na serwletach, aplikacje JSP, JSF i inne. Dzi?ki temu podr?cznikowi nauczysz si? tworzy? bardziej interaktywne, dynamiczne i efektowne strony internetowe poprzez wyeliminowanie pracoch?onnego wpisywania danych przez u?ytkownika i irytujšcego oczekiwania na od?wie?enie strony. Poznasz równie? kilka sposobów organizowania komunikacji pomi?dzy klientem a serwerem, w tym wykorzystanie formatów JSON, umo?liwiajšcych przesy?anie danych o bardziej z?o?onej strukturze. </p><p> Krótko mówišc, ksiš?ka "Ajax on Java" podniesie Twoje umiej?tno?ci programowania na wy?szy poziom. </p><ul><li> Budowanie i instalowanie aplikacji Ajax </li><li> Integrowanie funkcji Ajax z aplikacjami JSP </li><li> Metody tworzenia dokumentów XML </li><li> Tworzenie biblioteki znaczników </li><li> Pobieranie i instalowanie biblioteki Ajax </li><li> Pisanie kodu JSP z wykorzystaniem Struts-Layout<li> Konfigurowanie serwletów </li><li> Wykorzystywanie zestawu narz?dziowego GWT </li><li> Wyszukiwanie b??dów w kodzie aplikacji </li></ul><div align="center"><h4><b> Ajax on Java -- komfort webmasterów i u?ytkowników! </b></h4></div>