Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-10 1457177196ISBN-13 9781457177194
Print: 
ISBN-10 8324613749ISBN-13 9788324613748
Author(s): Brian d foy
Publisher: Helion
Pages: 304
Description

<div align="center"><h4><b> Profesjonalne programowanie na mistrzowskim poziomie </b></h4></div> <ul><li> Jak wykrywa? b??dy, których Perl nie raportuje? </li><li> Jak pisa? programy jako modu?y? </li><li> Jak ?ledzi? dzia?anie programu za pomoc? Log4perl? </li></ul><p> Perl jest j?zykiem o szerokim zastosowaniu, mo?na go skompilowa? na prawie wszystkich architekturach i systemach operacyjnych. Wszechstronno?? Perla pozwala na programowanie w ró?nych modelach: proceduralnym, funkcyjnym czy obiektowym. Jest doskona?ym narz?dziem do analizy plików tekstowych oraz tworzenia raportów, aplikacji, modu?ów i programów. Umo?liwia powi?zanie systemów i struktur danych, których wspó?praca nie by?a przewidywana w momencie projektowania. Twórcy Perla twierdz?, ?e j?zyk ten sprawia, i? rzeczy ?atwe pozostaj? ?atwymi, a trudne staj? si? mo?liwe do wykonania. </p><p> "Perl. Mistrzostwo w programowaniu" to wyj?tkowa ksi??ka pomagaj?ca w samodzielnej nauce, przeznaczona dla programistów, którzy u?ywali ju? Perla i znaj? jego podstawy. Pod??aj?c za radami z tego przewodnika, nauczysz si? definiowa? procedury i odwraca? zwyk?y model programowania proceduralnego. B?dziesz wiedzia?, jak zapisywa? dane, aby wykorzysta? je w innym programie, a tak?e jak poprawia? kod bez modyfikowania pierwotnego kodu ?ród?owego. Dowiesz si? tak?e, jak u?ywa? operacji na bitach oraz wektorów bitowych do efektywnego przechowywania danych. Czytaj?c "Perl. Mistrzostwo w programowaniu", zmierzasz prost? drog? do mistrzostwa. </p><ul><li> Tworzenie i zast?powanie nazwanych procedur </li><li> Modyfikowanie i rozszerzanie modu?ów </li><li> Konfigurowanie programów Perla </li><li> Rejestrowanie b??dów i innych informacji </li><li> Utrwalanie danych </li><li> Praca z formatem Pod </li><li> Tworzenie podklas modu?u Pod::Simple </li><li> Operatory bitowe </li><li> Przechowywanie ?a?cuchów bitowych </li><li> Testowanie programu </li></ul><div align="center"><h4><b> Do??cz do klasy mistrzów -- twórz profesjonalne programy w Perlu! </b></h4></div>