Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457176746ISBN-10 1457176742
Print: 
ISBN-10 8324616276ISBN-13 9788324616275
Author(s): Preston Gralla
Publisher: Helion
Pages: 744
Description

<div align="center"><h4><b>System Windows. Najlepsze rozwišzania</b></h4></div> <ul><li>Jak dopasowa? Windows do swoich potrzeb? </li><li>Jak optymalnie zabezpieczy? komputer?</li><li>Jak zwi?kszy? wydajno?? systemu Windows?</li><li>Jak zbudowa? domowe centrum rozrywki? </li></ul><p>Systemu Windows nie trzeba nikomu przedstawia?. Warto jednak zobaczy?, jak mo?na go udoskonali? i dostosowa? do swoich potrzeb. Dzi?ki tej ksiš?ce poznasz szerokie spektrum oprogramowania -- zarówno wbudowanego, jak i zewn?trznego, wraz z instrukcjami u?ycia -- przeznaczonego do modyfikacji oraz personalizacji obecnie u?ywanych systemów Windows. </p><p>Ksiš?ka "System Windows. Najlepsze rozwišzania" nie jest skierowana do tych, którzy oczekujš zwyk?ych porad i wskazówek mówišcych, gdzie nale?y kliknš?, gdzie przecišgnš? myszš i jakie polecenia wpisa?. To propozycja kreatywnych rozwišza?, dzi?ki którym ka?dy u?ytkownik b?dzie móg? dostosowa? ten system operacyjny i wszystkie aplikacje oraz sprz?t, na którym dzia?ajš, w celu podniesienia komfortu i wydajno?ci swojej pracy. Po przeczytaniu tej ksiš?ki samodzielnie skonfigurujesz interfejs Aero w systemie Vista i utworzysz w?asne gad?ety paska bocznego, po czym uruchomisz je z nap?du USB. Dzi?ki szczegó?owym instrukcjom i wskazówkom krok po kroku zastosujesz przedstawione tu sposoby na optymalizacj? pracy z Windows. Znajdziesz tu równie? porady dotyczšce przeglšdarki Internet Explorer i pakietu biurowego Office 2007 oraz sprz?tu, takiego jak Zune czy router bezprzewodowy. W ksiš?ce znajdziesz sposoby m. in. na: <ul><li>szybsze uruchamianie i zamykanie systemu,</li><li>wyszukiwanie i zarzšdzanie plikami w Eksploratorze Windows,</li><li>rozwišzywanie problemów z Internet Explorerem,</li><li>k?opoty z sieciš,</li><li>optymalizacj? poczty elektronicznej,</li><li>zapewnianie bezpiecze?stwa i kontroli kont u?ytkowników,</li><li>wykorzystanie grafiki i multimediów, </li><li>podnoszenie wydajno?ci systemu.</li></ul><div align="center"><h4><b>Uwolnij ca?y potencja? drzemišcy w systemie Windows!</b></h4></div>