Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457176494ISBN-10 1457176491
Print: 
ISBN-10 8324617671ISBN-13 9788324617678
Author(s): David Flanagan; Yukihiro Matsumoto
Publisher: Helion
Pages: 408
Description

<div align="center"><h4><b>Poznaj mo?liwo?ci Ruby!</b></h4></div> <ul><li>Dlaczego Ruby zdoby? tak du?? popularno???</li><li>Jak wykorzysta? wyra?enia regularne w tym j?zyku?</li><li>Jak tworzy? w Ruby aplikacje sieciowe? </li></ul><p>Zaprojektowany i stworzony w 1995 roku j?zyk Ruby dzi?ki swym unikalnym mo?liwo?ciom zdobywa sobie coraz wi?ksze uznanie programistów na ca?ym ?wiecie. Jak uda?o mu si? wkupi? w ?aski tego nieufnego ?rodowiska? Przyczyni?a si? do tego mi?dzy innymi prosta sk?adnia z wbudowanymi w ni? wyra?eniami regularnymi, automatyczne oczyszczanie pami?ci i przeci??anie operatorów. Dodatkowo ogromna i ch?tna do pomocy spo?eczno?? sprawia, ?e to rozwi?zanie staje si? jeszcze bardziej atrakcyjne. Uwaga! Jednym z autorów tej ksi??ki jest sam Yukihiro Matsumoto - twórca j?zyka Ruby!</p><p>Ksi??ka stanowi kompletny zbiór informacji na temat j?zyka Ruby. Je?li naprawd? chcesz zrozumie? ten j?zyk, oto obowi?zkowa pozycja do przeczytania! W trakcie lektury zapoznasz si? z bogatym API, pozwalaj?cym na przetwarzanie tekstu; zrozumiesz techniki zwi?zane z wykonywaniem dzia?a? na liczbach, implementacj? kolekcji, operacjami wej?cia-wyj?cia oraz prac? wspó?bie?n? i operacjami sieciowymi. Ponadto znajdziesz tu elementy dost?pne powszechnie w j?zykach programowania, takie jak instrukcje warunkowe, p?tle czy te? operatory logiczne. Dzi?ki ksi??ce "Ruby. Programowanie" wykorzystanie metod i obiektów klasy Proc oraz stosowanie platformy Ruby nie b?dzie stanowi?o dla Ciebie najmniejszego problemu!</p><ul><li>Wprowadzenie do j?zyka Ruby</li><li>Sposoby uruchamiania programów napisanych w Ruby</li><li>Dost?pne typy danych</li><li>Zastosowanie wyra?e? i operatorów</li><li>Sterowanie przep?ywem</li><li>Wykorzystanie iteratorów oraz enumeratorów</li><li>Obs?uga wyj?tków</li><li>Zastosowanie wspó?bie?no?ci</li><li>U?ycie domkni??</li><li>Cykl ?ycia obiektów</li><li>Refleksje oraz metaprogramowanie</li><li>Liczby w Ruby</li><li>U?ywanie wyra?e? regularnych</li><li>Kolekcje</li><li>?Operacje na dacie i godzinie</li><li>Tablice jedno- oraz wielowymiarowe</li><li>Obs?uga plików oraz katalogów</li><li>Programowanie sieciowe</li><li>Obs?uga ?rodowiska Ruby</li><li>Gwarancja bezpiecze?stwa</li></ul><div align="center"><h4><b>Wykorzystaj elastyczno?? i mo?liwo?ci j?zyka Ruby!</b></h4></div>