Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-13 9781457176999ISBN-10 1457176998
Print: 
ISBN-10 8324619232ISBN-13 9788324619238
Author(s): Amy Shuen
Publisher: Helion
Pages: 288
Description

<div align="center"><h4><b> Poznaj strategie i modele biznesowe, które podnios? wyniki finansowe Twojej firmy!</b></h4></div> <ul><li>Jak zarabia?, dostarczaj?c us?ugi za darmo?</li><li>Jak stworzy? dochodowy biznes, oparty na Web 2.0?</li><li>Jak w??czy? strategie Web 2.0 w istniej?ce przedsi?wzi?cie?</li></ul><p>Je?li my?lisz, ?e Web 2.0 to wy??cznie technologia budowy interaktywnych portali internetowych, jeste? w b??dzie. Web 2.0 to rewolucja! To nowy sposób komunikacji przez internet, umo?liwiaj?cy u?ytkownikom wspólne tworzenie witryny i dzielenie si? wiedz?. Dzi?ki efektom sieci Web 2.0 staje si? ?ród?em okazji biznesowych. Jest miejscem, gdzie zaawansowana technologia ??czy si? z biznesem i gdzie -- udost?pniaj?c us?ugi za darmo -- mo?esz zarabia?. Web 2.0 przyjmuje bowiem fundamentalnie odmienny punkt widzenia na relacje mi?dzy biznesem, klientami i partnerami, a wi?c udost?pnia nam wszystkim nowe modele biznesowe. </p><p>Ksi??ka "Web 2.0. Przewodnik po strategiach" zawiera omówienie wszystkich potrzebnych w biznesie technik i narz?dzi analitycznych, co sk?ada si? na ogólny obraz ekonomii opartej na Web 2.0. Z tego podr?cznika dowiesz si?, jak powstaj? efekty sieci, w jaki sposób prowokowa? i wykorzystywa? okazje biznesowe oraz zarabia? pieni?dze na dostarczonych przez u?ytkowników warto?ciach. Uwierzysz, ?e za pomoc? Web 2.0 mog? bogaci? si? i korporacje, i niewielkie przedsi?biorstwa. Poznasz sprawdzone narz?dzia i strategie oraz rewolucyjne modele biznesowe, stosowane przez takie firmy, jak Google czy Amazon. Pami?taj, ?e tym firmom przynios?y one wielki sukces i ogromne zyski.</p><ul><li>Wspólna warto?? u?ytkowników portalu </li><li>Odkrywanie i wykorzystywanie grup internetowych</li><li>Pozytywne efekty sieciowe w Web 2.0</li><li>Spieni??anie sieci spo?ecznych</li><li>Koszty pozyskania klienta i szybko?? wzrostu zysku z reklam</li><li>Tworzenie warto?ci w sieciach spo?ecznych</li><li>Rozwijanie zdolno?ci adaptacyjnych przez Web 2.0</li><li>Style innowacji</li><li>Tworzenie biznesplanów Web 2.0</li></ul><div align="center"><h4><b> Przy??cz si? do rewolucji Web 2.0 i zarabiaj w internecie</b></h4></div> <hr /><table><tr><td><div align="center"><h4><b>Wyró?nienie Magazynu Literackiego KSI??KI</b></h4></div><p>Redakcja Magazynu Literackiego KSI??KI przyzna?a ksi??ce <b>"Web 2.0 - przewodnik po strategiach"</b> w kwietniu 2009 roku <b>Wyró?nienie</b> za ksi??k? miesi?ca w kategorii <b>Ekonomia</b> </p></td><td><img src="http://helion.pl/img/rozne/wyd/wyd7_6.?jpg" /></td></tr></table>