Back to skip links

Purchase eTextbooks at the new VitalSource web site. Product options and pricing may differ. Shop Now

Additional product details

eText: 
ISBN-10 1457177544ISBN-13 9781457177545
Print: 
ISBN-10 8324611185ISBN-13 9788324611188
Author(s): Preston Gralla
Publisher: Helion
Pages: 272
Description

<div align="center"><h4><b> Podr?czny przewodnik po systemie Vista </b></h4></div> <ul><li> Przeglšd najwa?niejszych elementów systemu </li><li> Zestawienie skrótów klawiaturowych </li><li> Omówienie struktury rejestru systemowego </li></ul><p> System operacyjny Windows Vista -- najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego -- wkroczy? na rynek z rozmachem. Od dawna zapowiadany produkt firmy Microsoft szybko sta? si? przebojem w?ród u?ytkowników komputerów. Producent zaoferowa? kilka wersji ró?nišcych si? mo?liwo?ciami, jednak majšcych wiele wspólnego. Vista ma nowy, bardzo intuicyjny i wygodny interfejs u?ytkownika, jest stabilna, bezpieczna i doskonale sprawdza si? w sieci. Narz?dzia, znane u?ytkownikom poprzednich wersji Windows, zosta?y gruntownie przeprojektowane i dodano wiele nowych. </p><p> Ksiš?ka "Windows Vista. Leksykon kieszonkowy" to zwi?z?y przewodnik po tym nowatorskim systemie operacyjnym. Znajdziesz w nim niezb?dne do pracy wiadomo?ci podane w zwartej i czytelnej postaci. Poznasz najwa?niejsze elementy systemu oraz narz?dzia i aplikacje, w jakie zosta? wyposa?ony. Przeczytasz o korzystaniu ze skrótów klawiaturowych, pracy w sieci, modyfikowaniu zawarto?ci rejestru, wyszukiwaniu plików i danych, drukowaniu i systemie plików. Dowiesz si? tak?e, jak korzysta? z wiersza polece?. </p><ul><li> Elementy Pulpitu </li><li> Dyski, foldery i pliki </li><li> Skróty klawiaturowe </li><li> Konfigurowanie systemu za pomocš Panelu sterowania </li><li> Przeszukiwanie plików i folderów </li><li> Korzystanie z poczty elektronicznej i przeglšdarki Internet Explorer </li><li> Konfiguracja po?šcze? sieciowych </li><li> Administracja systemem </li><li> Edycja rejestru </li><li> Polecenia konsoli tekstowej </li></ul><div align="center"><h4><b> Dzi?ki tej ksiš?ce szybko zaczniesz efektywnš prac? <br />z systemem Windows Vista. </b></h4></div>